JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 20 a. stavak (1) Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH 26/16 i 89/18), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 4/19, 5/19 i 5/20), članka 7. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama plaća za djelatnike JU „Veterinarski zavod HNŽ/K“ (broj: 03-49-2/21) te Odluke broj: 03-49/22 od 25.02.2022. godine, raspisuje se:

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I.  Analitičar u laboratoriju za dijagnostiku -VSS i položen stručni ispit – jedan (1) izvršitelj

 

II.Opis poslova:

 • osigurava provođenje i održavanje sustava kvalitete u okviru djelatnosti laboratorija,
 • izvodi laboratorijska ispitivanja i verificira rezultate ispitivanja,
 • brine o sigurnom čuvanju i uklanjanju ispitanih uzoraka,
 • organizira uklanjanje laboratorijskog otpada,
 • vodi brigu o mjernoj i ispitnoj opremi i umjeravanju opreme,
 • kontrolira zapise u laboratoriju,
 • predlaže i sudjeluje u osposobljavanju osoblja te brine za sigurnost osoblja,
 • održava status akreditacije, drži metode ispitivanja pod kontrolom i predlaže potrebe za statističkim metodama,
 • inicira korektivne mjere za utvrđene neusklađenosti,
 • sudjeluje u pripremi mjesečnih i godišnjih izvješća o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima,
 • po potrebi organizira i usklađuje rad sa drugim organizacijskim dijelovima Zavoda,
 • obavlja i druge poslove koje ravnatelj Zavoda prenese u njegovu nadležnost.

Kandidati koji se prijavljuju dužni su uz prijavu dostaviti i sljedeće dokumente:

 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • kraći životopis

kao i dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta propisanih Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada sa sistematizacijom radnih mjesta JU „Veterinarski zavod HNŽ/K”:

 • diploma VSS – doktor veterinarske medicine;
 • položen stručni ispit;
 • radno iskustvo od najmanje jedne (1) godine na istim poslovima (Potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom obavljanih poslova i duljini radnog staža od poslodavca).

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenom presliku i ne podliježu vraćanju.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme trajanja. Probni rok iznosi šest mjeseci.

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će biti obvezan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu.

Prijave s traženim dokumentima je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku, osobno na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu:

JAVNA USTANOVA „VETERINARSKI ZAVOD HNŽ/K“

Ulica kneza Višeslava 30, Mostar

88000 Mostar

Sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – NE OTVARAJ “

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne, potpune i blagovremene, podliježu provjeri znanja, koje određuje Povjerenstvo za prijem.

Obrazac za prijavu na javni natječaj može se preuzeti na web stranici JU „Veterinarski zavod HNŽ/K“ (www.vz-mo.com).